Taiko No Tatsujin: Rhythm Festival Screenshots and Trailers

Trailers

Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival – Launch Trailer thumbnail

Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival – Launch Trailer

Screenshots

Taiko No Tatsujin: Rhythm Festival Screenshot 1
Taiko No Tatsujin: Rhythm Festival Screenshot 2
Taiko No Tatsujin: Rhythm Festival Screenshot 3
Taiko No Tatsujin: Rhythm Festival Screenshot 4
Taiko No Tatsujin: Rhythm Festival Screenshot 5